best counter
Bezoek onze nieuwe website
Spanje autoverhuur, huurautos, huurautos met prijsvergelijking, zonder kilometer begrenzing, nieuwe autos
Home FAQ-Veel gestelde vragen Algemene huur informatie Voertuig categorien
Interessante links over Spanje Wettelijke inhoud
Algemene boekingsvoorwaarden<br>
Het bedrijf
deutsch  DEUTSCH  english  ENGLISH  français  FRANÇAIS  espanol  ESPAÑOL  nederlands  NEDERLANDS  polski  POLSKI  AGENCY-LOGIN 

Algemene condities


Algemene voorwaarden en bemiddelingsvoorwaarden van Cars4Holidays (AVW)


1. Contractuele partner

De firma Cars4Holidays, hierna ook de Bemiddelaar genoemd, regelt de verhuring van huurwagens tussen de chauffeurs (huurders) en de autoverhuurders wereldwijd. De bemiddeling gebeurt in naam en op rekening van de bij de Bemiddelaar aangesloten autoverhuurders.

2. Bemiddelingsovereenkomst

De huurder erkent zonder enige beperking de algemene voorwaarden als hij opdracht geeft voor de reservatie van een huurwagen.

Het plaatsen van een opdracht en bevestiging van de reservatie
De bemiddelaar regelt de verhuring van huurwagens tussen de opdrachtgevers (huurders) en de autoverhuurders.
De huurder geeft de bemiddelaar opdracht volgens het aanbod op de website van de bemiddelaar om een huurwagen te reserveren. De aanbiedingen zijn verblijvend en niet bindend.
a. De bestelling gebeurt via onze website, per e-mail, per fax of telefonisch.
b. De bemiddelaar geeft de relevante gegevens over de autoverhuurder door. De autoverhuurder bevestigt aan de bemiddelaar de reservatie van de klant.
c. Met de bevestiging van de reservatie online of door toezending van de reservatiedocumenten per e-mail of per fax wordt de boeking aangenomen en vervolgens wordt de reservatie aan de huurder bevestigd. Met de reservatiebevestiging (Direct--Payment-Voucher, Partial-Prepaid-Voucher of Full-Prepaid-Voucher) wordt de reservatie van de wagen aan de huur bevestigd. Mondelinge overeenkomsten die afwijken van de aanbieding, moeten door de bemiddelaar schriftelijk vastgelegd worden om geldig te zijn.

Door te voldoen aan de voorwaarden a, b, c van punt 2 Afhandeling van de opdracht, heeft de bemiddelaar zijn bemiddelingsopdracht vervuld. De beperking van punt 4 Verplichtingen van de huurder, foutief of ontbrekend e-mailadres, wordt hierdoor niet aangetast.

De bemiddeling en de telefonische dienstverlening van Cars4holidays, alsook de correspondentie met de huurders worden aangeboden in Duits, Engels of Spaans. Het aanbieden van andere talen gebeurt op vrijwillige basis en is niet verplicht. Eventuele correspondentie in andere talen ontslaat de bemiddelaar van aansprakelijkheid voor eventuele vertaalfouten.

Op de website kunnen eventueel nog andere talen aangeboden worden.

3. Verloop van de reservatie bij de autoverhuurder en voorbehoud van terugtrekking

Freesale wagens: Bij de voertuigen die als vrij beschikbaar vermeld staan (freesale), verkrijgt de huurder een automatische bevestiging online op het beeldscherm, per e-mail of fax. Deze wagens worden achteraf door de autoverhuurder bevestigd. De bemiddelaar behoudt zich het recht voor de reservatie te annuleren als de autoverhuurder om een of andere reden de beschikbaarstelling van de huurwagen niet bevestigt
On request wagens: Alle andere wagens worden in het algemeen op aanvraag geboekt (on request) en pas na bevestiging door de autoverhuurder, in de regel binnen de 24 uur, aan de huurder bevestigd (gelieve hierbij rekening te houden met onze kantooruren en met het feit dat deze periode door zon- of feestdagen overeenkomstig verlengd kan worden).

In principe is een terugbetaling vanwege de bemiddelaar altijd mogelijk wanneer de autoverhuurder de toegezegde reservatie om een of andere reden intrekt , zelfs nadat hij de wagen bevestigd had. De bemiddelaar kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden

4. Verplichtingen van de huurder

E-mailadres van de huurder
De huurder is verplicht om bij elke boeking een e-mailadres te vermelden en de juistheid ervan te controleren. Het volstaat niet om alleen een telefoon- of faxnummer te vermelden, omdat alle informatie alleen per e-mail verstuurd wordt en de huurder de informatie alleen per e-mail ontvangt. Verzendingen per post zijn niet voorzien.
Kennisname van de e-mails
De huurder is verplicht om zijn e-mailbox dusdanig te onderhouden dat hij de binnenkomende mails goed kan ontvangen en hij kennis kan nemen van de hem toegestuurde informatie. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat sommige e-mailproviders e-mails naar de zogenaamde spammap verwijzen en de inhoud daarvan na enkele dagen wissen. Het is aan de huurder om de nodige voorzorgen te nemen om dit te vermijden.
Foutief of ontbrekend e-mailadres
Het bemiddelingscontract blijft voor de bemiddelaar niet bindend en wordt niet van kracht en ontslaat hem van aansprakelijkheid zolang hij niet over een e-mailadres of slechts over een foutief e-mailadres beschikt, of als bij de telefonische boeking geen e-mailadres vermeld werd.
Telefonische reservatie
De bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schrijffouten in het e-mailadres bij het noteren van een telefonische reservatie en daardoor ontstane nadelen voor de huurder. Na een telefonische reservatie worden de algemene voorwarden per e-mail of fax onmiddellijk naar de huurder gestuurd. Als de huurder de algemene voorwaarden niet binnen de 24 uur afwijst, gelden de algemene voorwaarden als aanvaard. Bij boekingen op korte termijn (tot 3 dagen voor het begin van de huurperiode) wordt de tijd verkort tot een uur na ontvangst.
Ontvangstbevestiging van de reservatie
Via het reservatiesysteem van de bemiddelaar vertrekt onmiddellijk na ontvangst van de reservatie op de server van de bemiddelaar per e-mail een ontvangstbevestiging of een bevestiging van de reservatie aan de huurder, alsook vlak na het noteren van een telefonische reservatie. Bij een reservatie per fax heeft dit een overeenkomstige vertraging. De huurder is verplicht om de inhoud onmiddellijk te controleren. Als hij geen bevestiging ontvangt, is de huurder verplicht om een geldig e-mailadres aan de bemiddelaar mee te delen. Bij verzuim van de huurder wordt gewezen op de geldigheid van punt 4. Verplichtingen van de huurder, hoofdstuk ontbrekend of foutief e-mailadres en de gevolgen daarvan.
Vluchtnummer en aankomsttijd
Voor de correcte overdracht van de wagen op de luchthaven heeft de autoverhuurder minstens twee dagen voor het begin van het uur het vluchtnummer nodig, met vermelding van de voorziene aankomsttijd van uw vlucht. Zonder correct vluchtnummer behoudt de autoverhuurder zich voor om de reservatie in stand te houden.
De huurvoorwaarden
van de autoverhuurder op de website werden door de verhuurder aan de bemiddelaar meegedeeld. In de huurvoorwaarden op de website van de bemiddelaar worden alleen de belangrijkste punten vermeld. De lijst maakt geen aanspraak volledig te zijn. De huurvoorwaarden kunnen op individuele punten afwijken van de huurvoorwaarden van de autoverhuurder, omdat met de bemiddelaar speciale voorwaarden overeengekomen worden.
Betaalwijzen
De huurder is verplicht om de betaalwijze in acht te nemen die in de huurvoorwaarden vermeld staat, hetzij contant, per ec-kaart, betaling per kredietkaart, alsook betaling bij afhaling, gedeeltelijke betaling na bevestiging van de reservatie of volledige betaling bij bevestiging van de reservatie.
Bevestiging van de reservaties
De bevestiging van de reservatie of Voucher (Direct Payment Voucher of Prepaid Voucher) moet bij de afhaling van het voertuig aan het autoverhuurbedrijf overhandigd worden. Als de Voucher niet voorgelegd kan worden, is het autoverhuurbedrijf gerechtigd om de aflevering van het voertuig te weigeren en de transactie te annuleren.
Afwijkingen van de toegezegde prestatie
De huurder is verplicht om ter garantie van aanspraken bij afwijkingen van de toegezegde prestatie de bemiddelaar ter plaatse meteen, d.w.z. nog tijdens de overdracht, telefonisch te verwittigen, zodat de bemiddelaar onmiddellijk met de autoverhuurder kan overleggen (Plicht tot schadevergoeding).
Tankregeling en tanken van het voertuig
De brandstof resp. het voltanken van het voertuig is niet in de huurprijs inbegrepen en wordt volgens de autoverhuurder verschillend afgerekend.
De gebruikelijke regeling bij internationale verhuurders is een volle tank bij de overname van de wagen - en een volle tank bij de teruggave (vol - vol). Er ontstaan geen extra kosten. In de Zuidserse landen werd de tankregeling vol - leeg ingevoerd. Hierbij ontstaan er extra kosten voor de huurder en het bedrag is afhankelijk van de berekening van de autoverhuurder.
Om de huurder te helpen bij zijn beslissing, biedt de bemiddelaar op de website een rekenmachine voor de berekening van de tankrpijs aan, resp. berekent deze prijs op basis van de informatie waarover hij beschikt en de gemiddelde prijswaarden voor het vullen van een tank. De bemiddelaar beschikt niet over juiste bedragen die door de autoverhuurder aangerekend worden.
De op de website vermelde tankprijzen zijn enkel ter informatie bedoeld en vormen geen prijsindicatie in de zin van de wet. Om de prijs van een tankbeurt te berekenen, gaat de bemiddelaar uit van de actuele brandstofprijs voor de gemiddelde tankinhoud per wagencategorie en de gebruikelijke toeslag die door de autoverhuurder toegepast wordt.
De brandstofprijs (op het tijdstip waarop de website geraadpleegd wordt) kan volgens de marktsituatie schommelen en op het tijdstip dat de huurwagen in ontvangst genomen wordt, kan deze prijs hoger of lager zijn. Dit valt buiten de invloedsfeer van de bemiddelaar. Daardoor is het mogelijk dat een hoger bedrag dan aangeduid gefactureerd zal worden op het ogenblik dat de wagen in ontvangst genomen wordt.
De huurder is verplicht om inlichtingen in te winnen over het juiste brandstoftype van de wagen. Bij verkeerd tanken vallen de ontstane kosten ten laste van de huurder.
Sleutelverlies
Bij verlies of beschadiging van de wagensleutels draagt de huurder de ontstane kosten.
Verkeersongevallen
moeten binnen de 24 uur aan de autoverhuurder gemeld worden, onder voorlegging van de ongevalaangifte bij de politie. Als geen aangifte van het ongeval gedaan wordt bij de politie, kan dit het verlies van de verzekering tegen alle risico's (omnium), resp. de diefstalverzekering tot gevolg hebben. Bij diefstal van de wagen zijn een aangifte en de teruggave van de wagensleutels noodzakelijk.
Latere ophaling of voortijdige teruggave
Bij een latere ophaling of een voortijdige teruggave van de huurwagen dan overeengekomen werd, bestaat geen aanspraak op terugbetaling van het prijsverschil. De autoverhuurder beslist in het kader van de inschikkelijkheid of een terugbetaling mogelijk is. De hotline van de bemiddelaar kan u hiervoor vrijblijvend inlichtingen geven.

5. Reclamaties

met betrekking tot de prestaties van de autoverhuurder worden aan deze doorgegeven. Cars4holidays bemiddelt voor de huurder. De meeste autoverhuurders hebben een reclamatietermijn tot 30 dagen vanaf terugname van de wagen in hun voorwaarden.

6. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
Het bemiddelingscontract tussen de huurder en cars4holidays beperkt zich tot de gewone bemiddel in het kader van de zorgvuldigheidsplicht van een degelijke handelaar. De bemiddelaar aanvaardt alleen aansprakelijkheid bij kwaad opzet of grove nalatigheid
Beperking van de aansprakelijkheid
Voor aanspraken wegens gevolgschade is de bemiddelaar alleen aansprakelijkheid in geval van kwaad opzet of bij grove nalatigheid. Als de bemiddelaar of een van zijn personeelsleden door nalatigheid tekortschiet in zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische, voorspelbare schadebedrag voor het contract. Het dubbele van de huurprijs geldt als bovengrens voor de aansprakelijkheid.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebeurtenissen die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de bemiddelaar vallen. De prestatie wordt geleverd door de autoverhuurder voor wie bemiddeld werd en vormt geen onderdeel van de bemiddelingsovereenkomst.
Schade of gebeurtenissen die ontstaan door overmacht hebben geen aansprakelijkheid tot gevolg. Hiertoe behoren onder meer oorlogen, militaire opdrachten, terreuraanslagen, binnenlandse onrusten, natuurrampen, brand, overstromingen, stakingen, alsook instructies van politie of van de overheid.
Tekortkoming van de verhuurder
De bemiddelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat het huurcontract uiteindelijk niet tot stand kan komen, resp. wanneer de overdracht van de huurwagen aan de huurder mislukt, bijvoorbeeld door insolventie van de autoverhuurder, stopzetting van de activiteiten, overboeking, technische defecten aan de wagen, uitval door een verkeersongeval of overige gebeurtenissen die zich voordoen buiten de wil van de bemiddelaar.

7. Informatie over het aanbod, de huurvoorwaarden van de autoverhuurder, de verzekeringsprestaties van de autoverhuurder, het huurcontract

Alle gegevens van de autoverhuurder over het aanbod, de huurvoorwaarden en alle verdere informatie die relevant is voor het huurcontract, in het bijzonder de gegevens over de verzekeringsprestaties worden door de autoverhuurder ter beschikking gesteld van de verhuurder. De bemiddelaar kan deze informatie niet op juistheid, volledigheid, geldigheid en actualiteit controleren. Daarom aanvaardt de bemiddelaar hiervoor geen aansprakelijkheid.
Wagencategorie
Zoals gebruikelijk is in de branche reserveren we voor de klant de gewenste wagencategorie. Per wagencategorie wordt een voorbeeldwagen genoemd en wordt deze met een foto voorgesteld. De autoverhuurder onderhoudt echter per wagencategorie ook wagens van verschillende autofabrikanten in een vergelijkbare grootte en met een vergelijkbare uitrusting. Bepaalde modelwensen worden natuurlijk zoveel mogelijk gerespecteerd, maar er bestaat geen leververplichting.
Extra's en toebehoren
worden volgens de autoverhuurder speciaal bevestigd, of worden enkel in de reservatie genoteerd. De prijzen en voorwaarden verschillen per autoverhuurder.
Verzekeringsprestatie
De bemiddelaar biedt geen verzekeringen aan. Het aanbod van de verzekeringsprestatie is een kwestie van de autoverhuurder. Alle ter beschikking gestelde informatie heeft de bemiddelaar van de autoverhuurders ontvangen en er wordt dan ook geen aanspraak gemaakt op volledigheid, juistheid of actualiteit. Een aansprakelijkheid van de bemiddelaar is daardoor uitgesloten. Verder behoudt de autoverhuurder zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die onder bepaalde omstandigheden nog niet aan de bemiddelaar meegedeeld werden. De huurder is verplicht om ter plaatse bij de autoverhuurder een bevestiging te vragen van de de verzekeringsprestaties.
Gelieve er ook op te letten dat de vermelding "onbeperkte dekking" in enkele landen betekent dat een verhoogde dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid bestaat (bv. In Spanje wil ilimitado - onbeperkt 50 miljoen euro zeggen per schadegeval), zodat het bedrag naar boven toe dus toch begrensd is.
De verzekering voor het voertuig verschilt volgens het land waar hij gehuurd wordt en volgens de autoverhuurder. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is in de prijs inbegrepen en in de regel de verzekering tegen alle risico's (omnium - CDW), de verzekering tegen diefstal (TP) en in sommige landen bv. het eigen risico (franchise). De prestatieomvang van de verzekering verschilt volgens het land waar de auto gehuurd wordt en is vaak niet te vergelijken met de omvang van een gelijksoortige verzekering die in Duitsland afgesloten wordt.
Zo wordt volgens het land en de autoverhuurder schade aan banden, velgen, glasschade (ook uit plastic), schade aan de koppeling, ruiten, achteruitkijkspiegel, motor, batterij, sleutelverlies en beschadiging van de binnenruimte of van het dak en toebehoren, alsook andere niet genoemde risico's in veel landen niet gedekt door de verzekering tegen alle risico's (omnium). Hetzelfde geldt voor de beschadiging van het voertuig door inwerking van de onderzijde van het voertuig (op de website onderkant wagen genoemd) en de gevolgschade. Dit geldt ook voor schade die ontstaat bij het gebruik van ongeschikte wegen of niet voor het openbare wegverkeer opengestelde straten of terreinen.
Huurcontract met de autoverhuurder
Het huurcontract met de autoverhuurder wordt ter plaatse gesloten volgens de plaatselijke voorwaarden van de autoverhuurder in diens landstaal. Bij de meeste autoverhuurders zijn contractuele documenten in het Engels beschikbaar. Bij sommigen ook in het Duits. Huurcontracten zijn altijd onderhevig aan het nationale recht. De wetgeving van het land waar de huurder de huurwagen in ontvangst neemt, is van kracht.
De hieruit ontstane rechtsverhoudingen bestaan tussen de autoverhuurder en de huurder. In het bijzonder met betrekking tot de beschikbaarstelling en de beschikbaarheid van de wagen, de technische gesteldheid of de algemene toestand, het besteld toebehoren en verzekeringsprestaties alsmede alle uit het huurcontract voortvloeiende afspraken. Bij problemen met de autoverhuurder helpt Cars4Holidays graag als bemiddelaar. De bemiddelaar aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de autoverhuurder (bv. huurcontract, afrekening van de huurwagen, levering van het voertuig, alsook de toestand en de kwaliteit van het voertuig). Het innen of terugbetalen van vorderingen gebeurt door de autoverhuurder. Alle vorderingen die voortvloeien uit het contract betreffende de reservatie (bevestiging van de reservatie) van de autoverhuurder of het huurcontract met de autoverhuurder moeten met hem geregeld worden.
Huurprijs
De huurprijs wordt in de regel per kredietkaart betaald. De kredietkaart moet op naam van de huurder staan. Contante betaling of betaling met een EC-kaart is maar bij enkele autoverhuurders mogelijk. In de regel wordt de huurprijs plus een tankvulling aangerekend. In enkele landen wordt bij contracten met een vrijstelling dit bedrag eveneens geblokkeerd.
De vermelde huurprijzen zijn inclusief de plaatselijk geldende BTW. Onbegrensde kilometers, de burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering tegen alle risico's (omniumverzekering) zijn in de prijs inbegrepen. De kosten voor de tankvulling/brandstof zijn in principe niet in de huurprijs inbegrepen.
Betaling
De huurder betaalt in de regel meteen ter plaatse aan de autoverhuurder. De inhoudingen of vergoedingen van gelijk welke aard gebeuren enkel en alleen door de autoverhuurder (inhoudingen, zoals huurprijs, tankinhoud, verlenging van de huurtijd, waarborg, vrijstelling, vergoedingen zoals borg, tankinhoud, voortijdige teruggave, prijsvermindering, omvorming of terugtrekking, eisen uit contractuele schendingen).
Reservaties voor enkele landen moeten vooraf betaald worden. De kredietkaart van de huurder wordt na bevestiging van de reservatie door de autoverhuurder belast. In enkele gevallen belast Cars4Holidays de rekening van de huurder in naam en voor rekening van de autoverhuurder. Bij de afhaling van de wagen moet de bevestiging van de reservatie (Payment-Voucher) samen met het betalingsbewijs aan de autoverhuurder voorgelegd worden.

8. Afstand van aanspraken

De afstand van aanspraken van de huurder tegenover de bemiddelaar is uitgesloten. Dit geldt voor alle aanspraken die voortvloeien uit de bemiddelingsovereenkomst, alsook uit een ongerechtvaardigde verrijking en ongeoorloofde handelingen.

9. Annulering of omboeking

Reservaties kunnen tot 24 uur voor het geplande begin van de huurperiode kosteloos geannuleerd worden. De annuleringskosten en de omboekingskosten van de autoverhuurder worden tot 24 uur voor het begin van de huurperiode door de bemiddelaar Cars4holidays gedragen. De annulering kan alleen telefonisch tijdens de kantooruren gebeuren op het nummer +49-231-1772263 of +34-966497596 of +44 20 75588101. (Ma-Vri 09:00 - 20:00 Za 10:00 – 14:00 uur). Op zon- of feestdagen is het kantoor gesloten.

10. Weigeringrecht

De autoverhuurder behoudt zich het recht voor om de overdracht van de wagen aan de klant van de bemiddelaar te weigeren als de bedrijfsleiding van de autoverhuring bij aankomst van de klant terecht van mening is dat deze klant onder invloed verkeert van alcohol of drugs, ongepast gekleed is of zich bedreigend, opvallend of op een andere manier onaanvaardbaar gedraagt.

11. Bevoegde rechtbanken

De rechtbanken van Denia (Alicante) in Spanje zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

11. Salvatorische clausule

Wanneer een van de bovenstaande voorwaarden ongeldig wordt, worden de overige voorwaarden hierdoor niet aangetast. De ongeldige clausule wordt dan in onderling akkoord vervangen door een andere clausule die overeenstemt met de wet en die de bedoeling van de ongeldig geworden clausule zo dicht mogelijk benadert.